BHC: Trần Quốc Lập - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 920,641 CP

BHC: Trần Quốc Lập - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký mua 920,641 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Lập
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
- Mã chứng khoán: BHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 920,641 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/06/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/06/2023.

HNX