BHC: Trần Thị Kim Anh không còn là cổ đông lớn

BHC: Trần Thị Kim Anh không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Kim Anh
- Mã chứng khoán: BHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 920,641 CP (tỷ lệ 20.46%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 920,641 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 23/06/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX