BMF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lưu Công Quang

BMF: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lưu Công Quang

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Công Quang
- Mã chứng khoán: BMF
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 395,421 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 395,421 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.51%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 22/09/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX