BMF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

BMF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMF của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hang TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Đồng Nai.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2022, Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của CTCP Vật Liệu xây Dựng Và Chất Đốt Đồng Nai.

HNX