09:36, 08/03/2022

BNW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNW của CTCP Nước sạch Bắc Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến 01 ngày, ngày 21/04/2022)
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Giấy mời họp (Dự kiến tại Hội trường Trung tâm du lịch văn hóa thể thao Phú Sơn)
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh 2022 của Công ty;
  + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty;
            - Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

  HNX