BT6: Lê Thị Hải Ninh - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,551,898 CP

BT6: Lê Thị Hải Ninh - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,551,898 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Hải Ninh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: BT6
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,551,898 CP (tỷ lệ 4.72%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,551,898 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,551,898 CP
0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không có
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/05/2023.

HNX