BT6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

BT6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT6 của CTCP BETON 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Beton 6 (Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022. phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. kế hoạch năm 2023 và các nội dung khác theo quy định).
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty CP Beton 6. địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/09/2023

HNX