BTN: Nguyễn Thị Thu Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 220,000 CP

BTN: Nguyễn Thị Thu Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 220,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hà
- Mã chứng khoán: BTN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 221,900 CP (tỷ lệ 5.05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 220,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 220,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,900 CP (tỷ lệ 0.04%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thế Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 314,100 CP (tỷ lệ 7.14%)

HNX