BTU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

BTU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/06/2022 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Hàm Luông (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp).
          - Nội dung họp: Chi tiết được TCPH nêu trong thư mời họp

HNX