CBS: Nông Thị Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 20,000 CP

CBS: Nông Thị Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 20,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nông Thị Hoa
- Mã chứng khoán: CBS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22,549 CP (tỷ lệ 0.64%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nông Văn Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 31,300 CP (tỷ lệ 0.89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Sử dụng nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/02/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/03/2022.

HNX