CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Quang Hưng
- Mã chứng khoán: CGV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 853,600 CP (tỷ lệ 8.99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 856,600 CP (tỷ lệ 9.02%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/06/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: mua thêm

HNX