CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

CGV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Quang Hưng
- Mã chứng khoán: CGV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 949,000 CP (tỷ lệ 9.99%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 955,000 CP (tỷ lệ 10.05%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 18/08/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua thêm

HNX