CGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

CGV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CGV của CTCP VINACEGLASS như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Thời gian họp: 14/06/2023

HNX