CK8: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,365,800 CP

CK8: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,365,800 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam - CTCP
- Mã chứng khoán: CK8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,365,800 CP (tỷ lệ 45.53%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,365,800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,365,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/04/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/04/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Thu Hiền
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lưu Bích Hạnh
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Huy
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Huệ Linh
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Nguyệt Minh
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Hải Châu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Cán bộ, nhân viên công ty
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%) 0%) 0%) 0%) 0%)

HNX