CMBB2302: Đính chính thông báo điều chỉnh chứng quyền

CMBB2302: Đính chính thông báo điều chỉnh chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV đính chính thông báo điều chỉnh Chứng quyền MBB/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-02 (mã CK: CMBB2302) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm