11:06, 29/08/2022

CTI: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2022

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2022 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE