DAN: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 11,969 CP

DAN: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 11,969 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm DanSon
- Mã chứng khoán: DAN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11,969 CP (tỷ lệ 0.06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11,969 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 22/08/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/08/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Thắng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 10,266,344 CP (tỷ lệ 49.51%)

HNX