16:44, 06/07/2022

DST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DST của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

  HNX