15:46, 15/06/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Quang Oánh
  - Mã chứng khoán: DTE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,839,265 CP (tỷ lệ 11.51%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 296,600 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,542,665 CP (tỷ lệ 10.93%)
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/06/2022.

  HNX