Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

Loại sự kiện: Hạn chế giao dịch

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: -

Ngày Đăng ký cuối cùng: -

Ngày thực hiện: 04/10/2023

Tài liệu đính kèm