DXG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

DXG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK:DXG) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm