DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DZM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DZM của CTCP Cơ điện Dzĩ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: vào lúc 8 giờ 00 ngày 20/08/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Cơ điện Dzĩ An, Số C2-17, đường D, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

HNX