EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hiệp Thành

EIB: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hiệp Thành

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EIB thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Hiệp Thành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm