15:09, 07/12/2021

EME: CTCP May da Sài Gòn không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP May da Sài Gòn- Mã chứng khoán: EME
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 926,173 CP (tỷ lệ 24.5%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 926,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 73 CP (tỷ lệ 0%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 03/12/2021.

  HNX