14:37, 03/08/2021

EVNFinance chuyển lỗ sang lãi trong quý 2 nhờ đâu?

Thu nhập phi tín dụng tăng mạnh giúp Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, UPCoM: EVF) chuyển từ lỗ gần 22 tỷ đồng sang có lãi ròng hơn 30 tỷ đồng trong quý 2 năm nay.

Trong bài viết này:

  Kết thúc quý 2, thu nhập lãi thuần của EVF giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, lùi về gần 162 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, với thu nhập phi tín dụng tăng mạnh bao gồm lãi thuần từ dịch vụ (26 tỷ đồng) gấp 2.1 lần cùng kỳ, thu nhập góp vốn mua cổ phần (5 tỷ đồng) gấp 12.6 lần cùng kỳ, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh không còn lỗ, có lãi gần 72 tỷ đồng và lợi nhuận khác (103 tỷ đồng) tăng 60% nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của EVF tăng đến 98%, lên hơn 304 tỷ đồng.

  Vì vậy, mặc dù tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng thêm 51% so với cùng kỳ năm trước, EVF vẫn có lãi ròng hơn 30 tỷ đồng, thoát lỗ 22 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

  Sau 6 tháng đầu năm, EVF lãi ròng hơn 148 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ chủ yếu nhờ vào hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi hơn 85 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động khác (103 tỷ đồng) tăng 35% và thu nhập từ góp vốn mua cổ phần (8 tỷ đồng) gấp 20.7 lần cùng kỳ.

  Năm 2021, EVF đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng 12% so với lợi nhuận năm 2020. So với kế hoạch, EVF đã thực hiện 57% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.

  Tại ngày 30/06/2021, tổng tài sản của EVF ghi nhận hơn 29,516 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16%, đạt hơn 14,000 tỷ đồng.

  Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng giảm 3% so với đầu năm, còn 6,551 tỷ đồng. Đáng chú ý, phát hành giấy tờ có giá gấp 6 lần đầu năm, lên mức 3,000 tỷ đồng.

  Xét về chất lượng nợ vay, nợ xấu của EVF tại thời điểm cuối quý 2/2021 tăng 17% so với đầu năm, lên mức hơn 347 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 36% và nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) gấp 23.2 lần trong khi nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm 30%. Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng nhích nhẹ từ 2.46% lên 2.48%.

  Khang Di

  FILI