FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/09/2023

FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/09/2023

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 19/09/2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm