FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/09/2023

FUEVFVND: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/09/2023

Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/09/2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm