Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần từ 27/11-1/12: Bán ròng 750 tỷ đồng, trở lại xả mạnh cổ phiếu MWG

Thống kê trên sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 3 phiên và mua ròng 2 phiên. Tổng cộng, khối này đã bán ròng 21,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 704,56 tỷ đồng, giảm 56,23% về lượng và 22,55% về giá trị so với tuần trước.

Cụ thể, khối này mua vào 170,65 triệu đơn vị, giá trị đạt 4.324,28 tỷ đồng (giảm 14,9% về lượng và 17,33% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 192 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 5.028,84 tỷ đồng (giảm 23% về lượng và 18,1% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 27/11-1/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/11

26.656.260

25.942.790

713.470

635.300

594.760

40.540

28/11

36.175.920

34.517.960

1.657.960

896.500

848.500

48.000

29/11

36.171.600

41.732.100

-5.560.500

973.560

1.074.270

-100.710

30/11

48.707.520

54.247.980

-5.540.460

1.183.730

1.567.090

-383.360

1/12

22.939.710

35.708.740

-12.769.030

635.190

944.220

-309.030

Tổng

170.651.010

192.149.570

-21.498.560

4.324.280

5.028.840

-704.560

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3 phiên và bán ròng 2 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối này đã mua ròng 57.700 đơn vị, tổng giá trị là bán ròng 12,34 tỷ đồng; trong khi tuần trước đó bán ròng 256.320 đơn vị, giá trị là mua ròng 5,91 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 7,47 triệu đơn vị, giá trị 172,53 tỷ đồng (tăng hơn 218% về lượng và 176,7% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 7,42 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 184,87 tỷ đồng (tăng 184,72% về lượng và 227,55% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên sàn HNX trong tuần từ ngày 27/11-1/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/11

510.710

443.180

67.530

17.700

10.390

7.310

28/11

748.750

566.850

181.900

16.290

11.590

4.700

29/11

4.165.450

437.270

3.728.180

92.120

14.560

77.560

30/11

1.808.400

5.416.010

-3.607.610

43.090

134.320

-91.230

1/12

240.150

552.450

-312.300

3.330

14.010

-10.680

Tổng

7.473.460

7.415.760

57.700

172.530

184.870

-12.340

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng 5 phiên liên tiếp. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 827.130 đơn vị, tương ứng tổng giá trị bán ròng đạt 32,87 tỷ đồng, giảm 48,23% về lượng và 33,27% về giá trị so với tuần trước.

Trong đó, khối này mua vào 3,43 triệu đơn vị, giá trị đạt 73,42 tỷ đồng (tăng 20,93% về lượng nhưng giảm 24,42% về giá trị so với tuần trước); ngược lại bán ra 4,26 triệu đơn vị, giá trị 106,29 tỷ đồng (giảm 3,98% về lượng và 27,41% về giá trị so với tuần trước).

Giao dịch NĐTNN trên UPCoM trong tuần từ ngày 27/11-1/12:

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

27/11

381.200

297.290

83.910

7.130

9.710

-2.580

28/11

1.291.400

1.272.780

18.620

22.650

25.890

-3.240

29/11

740.100

840.000

-99.900

18.830

23.940

-5.110

30/11

283.640

1.445.780

-1.162.140

10.910

32.720

-21.810

1/12

735.880

403.500

332.380

13.900

14.030

-130

Tổng

3.432.220

4.259.350

-827.130

73.420

106.290

-32.870

Như vậy, tuần qua giao dịch từ ngày 27/11-1/12 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 22,27 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 749,77 tỷ đồng, giảm 56,31% về lượng và giảm 21,33% về giá trị so với tuần trước đó (từ 20-24/11 bán ròng 953,06 tỷ đồng).

Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua

Cổ phiếu DGC được mua ròng mạnh nhất với giá trị đạt hơn 139 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 1,43 triệu đơn vị. Tiếp theo là HPG được mua ròng 92,92 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 3,52 triệu đơn vị.

Trái lại, khối này bán ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG và STB với giá trị cùng đạt hơn 120 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng lần lượt đạt 3,33 triệu đơn vị và 4,66 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, cổ phiếu HUT được mua ròng mạnh nhất với khối lượng 1,16 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 23,02 tỷ đồng.

Mặt khác, cổ phiếu IDC bị bán ròng mạnh nhất về giá trị, đạt 21,91 tỷ đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 454.410 đơn vị. Tuy nhiên, TIG dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 516.300 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 5,34 tỷ đồng.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn