17:35, 25/11/2021

GND: Trần Thị Thu Cúc - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 9,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Thu Cúc
  - Mã chứng khoán: GND
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,000 CP (tỷ lệ 0.1%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Quang Tuyến
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 15,000 CP (tỷ lệ 0.17%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 9,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Đã hoàn tất giao dịch.
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 19/11/2021.

  HNX