HAX: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn AFC VF Limited

HAX: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn AFC VF Limited

AFC VF Limited báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm