HD2: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Quang Huy

HD2: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Quang Huy

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Huy
- Mã chứng khoán: HD2
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 448,500 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 13/07/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 445,000 CP (tỷ lệ 4.97%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX