16:12, 06/09/2022

HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 15,496 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Ngô Việt Cường
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: HD2
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,496 CP (tỷ lệ 0.17%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 15,496 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/09/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/10/2022.

  HNX