HD2: Lê Quang Huy không còn là cổ đông lớn

HD2: Lê Quang Huy không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Quang Huy
- Mã chứng khoán: HD2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 445,000 CP (tỷ lệ 4.97%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 444,500 CP (tỷ lệ 4.96%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 13/07/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX