HNG: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể công ty con

HNG: Nghị quyết HĐQT về việc giải thể công ty con

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo Nghị quyết HĐQT về việc giải thể công ty con như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm