Họp ĐHCĐ bất thường năm 2014

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2014

Ngày Đăng ký cuối cùng: 10/01/2014

Ngày thực hiện: 22/01/2014