Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 05/06/2023

Ngày thực hiện: 29/06/2023