16:26, 08/08/2020

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ bất thường

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2020

Ngày Đăng ký cuối cùng: 03/08/2020

Ngày thực hiện: 16/08/2020