23:42, 15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 31/03/2022

Ngày thực hiện: 28/04/2022