15:52, 10/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 20/05/2022

Ngày thực hiện: 24/06/2022