22:31, 01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2022

Ngày Đăng ký cuối cùng: 07/06/2022

Ngày thực hiện: 29/06/2022