Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Loại sự kiện: Họp ĐHCĐ thường niên

Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2023

Ngày Đăng ký cuối cùng: 24/08/2023

Ngày thực hiện: 20/09/2023