HRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HRB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HRB của CTCP Harec Đầu tư và Thương mại như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 9h00 ngày 19/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường khách sạn Fortuna, số 6 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

HNX