HSA: Lã Trung Hiếu - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 148,446 CP

HSA: Lã Trung Hiếu - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 148,446 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lã Trung Hiếu
- Mã chứng khoán: HSA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148,446 CP (tỷ lệ 1.89%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lã Giang Trung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 4,782,250 CP (tỷ lệ 60.74%)

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 148,446 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.

HNX