Ngày làm việc cuối cùng, SSC xử phạt một loạt công ty, cá nhân do vi phạm giao dịch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt công ty - trong đó, Công ty cổ phần ROX Living (Hà Nội) bị phạt nặng nhất gần 3 tỷ đồng và công ty bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng.

Cụ thể: Công ty cổ phần ROX Living (Hà Nội) bị phạt 2.915.400.000 đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: công ty cổ phần ROX Living (đổi tên từ Công ty cổ phần TNG Realty), tổ chức liên quan đến ông Trần Xuân Quảng, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam đã bán 9.718.000 cổ phiếu MSB (giao dịch thỏa thuận) tương ứng với 97.180.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu MSB trong tháng 8/2022 (ngày 29/08/2022 bán: 1.818.000 cổ phiếu; ngày 31/8/2022 bán: 7.900.000 cổ phiếu) nhưng không báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch) theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Đồng thời, công ty bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 03 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Công ty cổ phần Hestia (Hà Nội) bị phạt tổng cộng 435 triệu đồng - trong đó, 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 45/2019/ND-HĐQT ngày 25/04/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/2020/NQ-HĐQT ngày 27/07/2020 thông qua việc ký Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh giữa CTCP Hestia với Ông Lã Giang Trung là người nội bộ của Công ty; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022, Báo cáo tình quản trị công ty năm 2021), theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

- Phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: công ty công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa công ty và người nội bộ: theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, Công ty đã có giao dịch theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD-HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 với ông Lã Giang Trung – người nội bộ của Công ty, tuy nhiên tại Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022 và năm 2022, Công ty trình bày không có giao dịch giữa Công ty với người nội bộ), theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc cải chính thông tin” quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

- Phạt 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp.

Cụ thể: công ty cho cổ đông vay tiền từ năm 2019 đến năm 2023; Công ty ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2019/HTKD-HSA-LGT ngày 26/04/2019 và Hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 02/2020/HTKD-LGT ngày 28/07/2020 với Ông Lã Giang Trung – người nội bộ của Công ty. Các giao dịch này tại thời điểm ngày 31/12/2022 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, nhưng không được Đại hội đồng cổ đông thông qua), theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Phạt tiền 15.000.000 đồng do không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Phạt tiền 15.000.000 đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

- Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (Hà Nội) bị phạt tổng cộng 450 triệu - trong đó, phạt 275 triệu đồng đối với hành vi vi phạm không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ (Công ty là tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho mã trái phiếu EIGCH2227001 và EIGCH2227002 phát hành bởi Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng giáo dục. Đối với mã trái phiếu EIGCH2227001 và EIGCH2227002, tại Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ (Bản CBTT) có nêu thông tin về phương thức phát hành là trái phiếu chỉ được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, chưa chính xác về phương thức phát hành được quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (Nghị định số 153/2020/NĐ-CP); Thiếu các thông tin:

(i) về những người chịu trách nhiệm chính công bố thông tin về đợt phát hành là Kế toán trưởng và Trưởng ban kiểm soát/kiểm soát viên của tổ chức phát hành;

(ii) nội dung cam kết các thông tin và số liệu trong Bản CBTT là trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này; đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản CBTT;

(iii) nội dung cam kết của tổ chức tư vấn về việc có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và pháp luật chứng khoán, đồng thời chịu trách nhiệm về việc rà soát của mình; Thông tin tại điểm 1 (quá trình hình thành và phát triển), mục II (Thông tin về doanh nghiệp phát hành) Bản CBTT phát hành trái phiếu của 02 mã trái phiếu không nêu rõ loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần chưa đại chúng; không có thông tin về các dự án chính đã/đang triển khai của doanh nghiệp phát hành; Đối với mã trái phiếu EIGCH2227002, hồ sơ chưa có các tài liệu liên quan đến kế hoạch sử dụng tiền của tổ chức phát hành làm cơ sở cho việc trình bày các thông tin tại mục IV.1 Bản CBTT: Tài liệu Dự án khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng (các tài liệu nêu tại phần Tiến độ pháp lý - mục IV.4.1 Bản CBTT); Đối với mã trái phiếu EIGCH2227001, tại Bản CBTT nêu thông tin sử dụng tối thiểu 315 tỷ đồng để phát triển dự án và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh, tuy nhiên không nêu thông tin cụ thể dự án, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, không nêu rõ thông tin về thời gian giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu);

Tiếp theo bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP (Công ty đã có các văn bản báo cáo tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp số 19/2022/CV-SBSI ngày 14/01/2022 và số 18/2023/CV-SBSI ngày 12/01/2023 gửi UBCKNN, các văn bản báo cáo của Đại lý phát hành gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 171/2021/CV-SBSI ngày 15/7/2021, Quý 3/2021 ngày 14/10/2021, Quý 4/2021 ngày 12/01/2022, năm 2021 ngày 19/01/2022, Quý 1/2022 ngày 14/4/2022, Quý 2/2022 ngày 14/7/2022 và năm 2022 ngày 05/01/2023, theo đó Công ty báo cáo các đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của các mã trái phiếu EIGCH2227001 và EIGCH2227002 phát hành bởi Công ty cổ phần Tập đoàn Hạ tầng giáo dục, mã trái phiếu YBBCH2124001 phát hành bởi Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty và mã trái phiếu IGECH2124001 phát hành bởi Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten được phát hành theo phương thức đại lý phát hành, tuy nhiên theo báo cáo của Công ty tại văn bản số 384/2023/CV-SBSI ngày 28/12/2023, Công ty báo cáo các tổ chức phát hành là bên bán trái phiếu trực tiếp, tư vấn trái phiếu đến nhà đầu tư).

- Công ty cổ phần Thuỷ điện Đắk RT’íh (Đắk Nông) bị xử phạt 80 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: Công ty cổ phần Thủy điện Đắk R’Tíh, tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Văn Thịnh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (mã chứng khoán: SHP) đã mua 150.300 cổ phiếu SHP vào ngày 10/8/2023 nhưng không báo cáo với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc dự kiến giao dịch), quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Công ty cổ phần Sapphire Coast (Đà Nẵng) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này không công bố định kỳ với HNX về Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2022 và bán niên năm 2023 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; công bố thông tin đến SGDCK Hà Nội không đúng thời hạn về Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2022, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023).

- Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Bà Rịa- Vũng Tàu) bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, thông báo về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán ngày 18/7/2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 68/NQ-HĐQT.DICcons ngày 08/6/2022 về việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán).

- Công ty TNHH Viễn thông Trịnh Gia Nguyễn (Hà Nội) bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với: Báo cáo tài chính năm 2020, 2021 và 06 tháng năm 2021, 2022; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, 2021 và 06 tháng năm 2021, 2022; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, 2021 và 06 tháng năm 2021, 2022.

- Ông Bùi Văn Tư – thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (mã SCG-HNX) bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

Cụ thể: ông Bùi Văn Tư - thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Xây dựng SCG đồng thời là thành viên HĐQT tại 07 công ty khác: Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh Bất động sản Kinh Bắc, thành viên HĐQT CTCP Sunshine Nhật Tân, thành viên HĐQT CTCP Sunshine AM, thành viên HĐQT CTCP Marina 2, thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Ksfinance, Chủ tịch HĐQT của CTCP Sunshine Design.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (mã SCG-HNX) bị phạt tổng cộng 152,5 triệu đồng - trong đó, 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: Nghị quyết HĐQT số 1501/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 15/01/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với CTCP Quản lý vận hành khách sạn & khu nghỉ dưỡng Matterhorn và CTCP Chứng khoán KS, Nghị quyết HĐQT số 1306/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với CTCP Chứng khoán KS, Nghị quyết HĐQT số 3012/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với CTCP Quản lý tài sản Sông Nhuệ và CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La; CBTT không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ báo cáo thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Giải trình nguyên nhân lợi nhuận trong kỳ báo cáo có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán hoặc soát xét từ 5% trở lên tại BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; Kết quả điều chỉnh hồi tố BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán).

- Phạt 60 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không liệt kê đầy đủ theo quy định pháp luật tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 các Nghị quyết HĐQT sau: Nghị quyết HĐQT số 1501/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 15/01/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng với CTCP Quản lý vận hành khách sạn & khu nghỉ dưỡng Matterhorn và CTCP Chứng khoán KS, Nghị quyết HĐQT số 1306/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 13/6/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công với CTCP Chứng khoán KS, Nghị quyết HĐQT số 3012/2022/SCG/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng thi công xây dựng công trình với CTCP Quản lý tài sản Sông Nhuệ và CTCP Đầu tư Xây dựng Xuân La).

- Công ty cổ phần Tập đoàn Meey Land (Hà Nội) bị phạt 87,5 triệu đồng - trong đó, 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán).

Tiếp theo là phạt 27,5 triệu đồng đối với hành vi công ty đại chúng không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên (áp dụng tình tiết tăng nặng: “vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính).

- Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (Tp.HCM) bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty Nam Long không công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với Nghị quyếtsố 45a/2022/NQ-HĐQT/NLG ngày 12/12/2022 về việc phê duyệt giao dịch giữa Công ty Nam Long và Công ty cổ phần Southgate (Công ty con của Công ty Nam Long)); Công ty Nam Long công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Công văn số 154/2022/CV/NLG ngày 12/8/2022 về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021; các quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Nam Long với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty Nam Long được thể hiện tại các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, bao gồm: Nghị quyết số 06/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 26/01/2021 của Hội đồng quản trị về việc Công ty TNHH Quản lý xây dựng và Đầu tư Nam Long (Nam Long CMI) cung cấp dịch vụ PM & CM cho các dự án của Công ty Nam Long; Nghị quyết số 07/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 02/02/2021 về việc Công ty Nam Long ký phụ lục hợp đồng làm tổng thầu phát triển dự án với Công ty cổ phần Nam Long VCD (Nam Long VCD); Nghị quyết số 17/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 22/04/2021 về việc Nam Long CMI ký hợp đồng quản lý dự án với Công ty Nam Long;

Nghị quyết số 22/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 28/05/2021 về việc Công ty Nam Long vay vốn Công ty TNHH NN Kikyo Valora; Nghị quyết số 42/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 27/10/2021 về việc Nam Long VCD vay vốn Công ty Nam Long; Nghị quyết số 43/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 08/11/2021 về việc Công ty Nam Long ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và bán hàng cho dự án Ehome Southgate với Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long; Nghị quyết số 51/2021/NQ/HĐQT/NLG ngày 10/12/2021 về việc Công ty Nam Long ký phụ lục hợp đồng số 02 làm tổng thầu phát triển dự án với Nam Long VCD; Nghị quyết số 02/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 26/01/2022 về việc Công ty Nam Long ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tổng thầu với Nam Long VCD;

Nghị quyết số 03/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 27/01/2022 về việc Nam Long CMI ký hợp đồng quản lý dự án và quản lý xây dựng với Công ty Nam Long; Nghị quyết số 28/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/8/2022 về việc Công ty Nam Long ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý phát triển dự án Khu biệt thự Đại Phước Paragon với Công ty TNHH MTV Paragon Đại Phước; Nghị quyết số 29/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 29/8/2022 về việc Công ty Nam Long và Nam Long VCD ký Thoả thuận nguyên tắc cho việc quản lý phát triển BĐS thương mại; Nghị quyết số 44/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 05/12/2022 về việc Nam Long CMI ký hợp đồng quản lý dự án và quản lý xây dựng với Công ty Nam Long; Nghị quyết số 46/2022/NQ/HĐQT/NLG ngày 19/12/2022 về việc Công ty Nam Long nhận chuyển nhượng 5% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp tại Southgate;

Nghị quyết số 12/2023/NQ/HĐQT/NLG ngày 24/5/2023 về việc Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng phát triển Nam Khang thi công phần móng, khung Chung cư Nhà ở xã 3 hội Nam Long 2 - Cần Thơ; Nghị quyết số 15/2023/NQ/HĐQT/NLG ngày 31/5/2023 về việc Công ty TNHH Đầu tư Nam Phát Land cho Công ty Nam Long vay), theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xem thêm tại vneconomy.vn