HSA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

HSA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HSA của Công ty Cổ phần Hestia như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau đến từng cổ đông trong Thư mời tham dự Đại hội.

HNX