HSA: Trần Phương Dung - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 714,400 CP

HSA: Trần Phương Dung - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 714,400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Phương Dung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HSA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 714,400 CP (tỷ lệ 9.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 714,400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/10/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2023.

HNX