08:26, 10/08/2022

IBD: Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 11,500 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Ánh Tuyết
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  - Mã chứng khoán: IBD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12,000 CP (tỷ lệ 0.13%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 11,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 11,500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0.01%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 02/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 02/08/2022.

  HNX