08:53, 30/07/2021

ICC: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 500 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Hải
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
  - Mã chứng khoán: ICC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 37,000 CP (tỷ lệ 0.97%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 500 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 36,500 CP (tỷ lệ 0.96%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 21/06/2021
  - Ngày kết thúc giao dịch: 20/07/2021.

  HNX