JVC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

JVC: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty  như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm