KIP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

KIP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KIP của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam – địa chỉ tại số 2. ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Công ty sẽ thông tin cụ thể trên Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông và đăng tải trên website của Công ty.

HNX